Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Deelnemer: Eenieder die een overeenkomst sluit met CrossBox 077 B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CrossBox 077 B.V., statutair gevestigd te Venlo en kantoorhoudende te (5915AA) Venlo aan de Kaldenkerkerweg 57

Deelnemersovereenkomst:  De overeenkomst tussen CrossBox 077 B.V. en een Deelnemer. 

Persoonsgegevens: Alle gegevens verstrekt door Deelnemer aan Vondelgym zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst. 


Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CrossBox 077 B.V. en iedere Deelnemer. 

2.2 Alle bedingen in deze Deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van CrossBox 077 en alle personen die voor CrossBox 077 werkzaam zijn en/of door CrossBox 077 zijn ingeschakeld. 

2.3 Afwijkingen van deze Deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 


Artikel 3 Deelnemersovereenkomst 

3.1 De Deelnemersovereenkomst tussen Deelnemer en CrossBox 077 komt tot stand op het moment dat de (a) Deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de Deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van CrossBox 077. De Deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 6 van deze Deelnemersvoorwaarden opzegbaar. 

3.2 De door de Deelnemer ingevulde Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van CrossBox 077 en Deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan CrossBox 077 aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan CrossBox 077 worden verstrekt. 

3.4 De Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met CrossBox 077 heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met CrossBox 077 gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen. 

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan CrossBox 077 gedane betalingen retour, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van CrossBox 077 en/of u de locatie van CrossBox 077 heeft betreden. 

3.7 Indien de Deelnemer besluit een nieuw/aanvullend product bij CrossBox 077 af te nemen dan blijven de voorwaarden van de Deelnemersovereenkomst en deze Deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.8. CrossBox 077 heeft het recht deze Deelnemersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3.9 De minimumleeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18+.

Artikel 4 – Prijzen en betaling 


4.1 De abonnementskosten voor het maandelijkse gebruik van de faciliteiten van CrossBox 077 dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan CrossBox 077 te zijn voldaan. 

4.2 De Deelnemer machtigt CrossBox 077 door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden om de aan CrossBox 077 verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven. 

4.3 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer in de zin van artikel 3.5. 

4.4 CrossBox 077 behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen. 

4.5 De door de Deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van CrossBox 077, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van CrossBox 077 liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet gerestitueerd. 

4.6 Indien CrossBox 077 haar faciliteiten niet aan Deelnemer kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan niet gerestitueerd. Abonnementskosten zullen pro rata pas weer worden geïnd vanaf de datum dat CrossBox 077 haar faciliteiten weer aan Deelnemer kan aanbieden. 

4.7 Indien CrossBox 077 haar faciliteiten slechts deels aan Deelnemer kan aanbieden vanwege een overheidsbeperking worden betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan niet gerestitueerd. CrossBox 077 heeft het recht om tijdens een periode van sluiting wegens overheidsbeperking een nieuw (vergelijkbaar) buiten- en onlineabonnement aan te bieden aan Deelnemer. Deze abonnementsvorm is geldig zo lang CrossBox 077 haar faciliteiten niet of slechts deels binnen kan aanbieden. Indien de overheidsbeperking vervalt, worden zo spoedig mogelijk de faciliteiten van CrossBox 077 weer volledig aangeboden, en wordt het oorspronkelijke abonnement weer aangeboden en vervalt de vervangende abonnementsvorm. Gedurende een periode, waarin een beperking tot binnen sporten opgelegd door de overheid, heeft CrossBox 077 het recht om de abonnementskosten van Deelnemer te blijven incasseren volgens het op dat moment afgesloten abonnement door Deelnemer.


Artikel 5 Aanmelding en annulering lessen
 
5.1 Deelnemer dient zich voorafgaand aan een les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. Zonder aanmelding kan niet worden deelgenomen aan een les.

5.2 Deelnemer kan zich tot uiterlijk vier (4) uur voor aanvang van een groepsles nog uitschrijven. Voor vrij trainen geldt dat een deelnemer zich tot één (1) uur voor aanvang van het vrij trainen nog kan uitschrijven. Zonder en/of bij niet-tijdige uitschrijving gaat één inschrijvingskrediet verloren.

5.3 CrossBox 077 wil graag iedereen een plek geven om te trainen. Wordt er te laat geannuleerd, zoals beschreven in artikel 5.2, dan brengt CrossBox 077 een bedrag in rekening van vijf euro (€ 5.00) per te laat of niet geannuleerde les. 


Artikel 6 Opzegging Deelnemersovereenkomst 


6.1 Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalendermaand schriftelijk opzeggen. CrossBox 077 zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Deelnemer aan de Deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de Deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de Deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met CrossBox 077, bij gebreke waarvan CrossBox 077 ervan uitgaat dat de schriftelijk opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden. 

6.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet. 


6.3 CrossBox 077 heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien: De Deelnemer zich naar de mening van CrossBox 077 schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; Als de Deelnemer de regels van CrossBox 077 stelstelmatig overtreedt; of Indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de Deelnemer gebruik maakt van de Deelnemerskaart van de Deelnemer. 


Artikel 7 Risico en Aansprakelijkheid 


7.1 Het gebruik van de faciliteiten van CrossBox 077 voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij CrossBox 077 is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. 

7.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie. 

7.3 Zowel CrossBox 077 als haar medewerkers zijn niet aansprakelijkheid voor materiele en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de Deelnemer en/of derden. 

7.4 CrossBox 077 en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer en/of derden. 

7.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Vondelgym, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer. 

7.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Vondelgym en ieder ander van wiens hulp Vondelgym gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst. 


Artikel 8 Persoonsgegevens en privacy beleid 

8.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan CrossBox 077 verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en emailadres. 

8.2 De Deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, geeft de Deelnemer aan CrossBox 077 toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen, versturen en opstellen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door CrossBox 077 gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.3 Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan Vondelgym ondubbelzinnig toestemming om aan Deelnemer aanbiedingen van CrossBox 077 per e-mail en anderszins toe te sturen. 


Artikel 9 Fotos & video-opnames

9.1 Tijdens je aanwezigheid in de CrossBox 077 kunnen er fotos en video-opnames van je worden genomen voor publicitaire doeleinden. Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Deelnemersvoorwaarden aan CrosBox 077 ondubbelzinnig toestemming om deze fotos en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken. 

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2017 

10.2 In het geval dat enige bepaling in deze Deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. CrossBox 077 en Deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 

10.3 Iedere rechtsverhouding met CrossBox 077 wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Deelnemer en CrossBox 077 die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Venlo.

CONTACT GEGEVENS

Direct gesprek starten?